san
tom

staff

1

1

  

ประวัติ

โรงเรียนอนุบาลทองขาว

ความเป็นมา

       โรงเรียนอนุบาลทองขาว( อทข) หรือ ThongkaoKindergarten School ( TKS )” ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในประวัติโรงเรียนระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 (นายอภิชัย กรมเมืองในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556)

   โรงเรียนอนุบาลทองขาว( อทข) หรือ ThongkaoKindergarten School ( TKS )” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนประวัติโรงเรียน กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามเจตนารมณ์ของ  ท่านจิระศักดิ์ ทองขาว ผู้รับใบอนุณาต และท่านวลัยพร ทองขาว ผู้จัดการ  ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและสนองศรัทธาของชุมชน ความปรารถนาของท่านผู้ปกครอง จากความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งที่ต้องการให้มีสถานศึกษาระดับประวัติโรงเรียนอนุบาลที่ดี มีคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐานกำหนด มีความปลอดภัย และมีเทคโนโลยีในการบริหารงานที่ทันสมัย เพื่อก้าวสู่เวทีประชาคมอาเซียน ในปี 2558 และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้เด็กวัยอนุบาลได้มีโอกาสเข้ามาเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม มีพัฒนาการครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีความสุข อยู่ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียนในสถานที่ที่ปลอดภัยเสมือนบ้านหลังที่สอง โดยสถานที่ทำการตั้งอยู่ ณ เลขที่166 หมู่ 10 บ้านบ่อ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรบนพื้นที่ 3 งาน 62 ตารางวา

 

  เนื่องจากทำเลที่ตั้งเป็นบริเวณชานเมืองยโสธรซึ่งสะดวกต่อการคมนาคมทั้งทางรถยนต์และรถโดยสารประจำทาง อีกทั้งแวดล้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้การดำเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรียนฯ ลุล่วงไปด้วยดีภายใต้

ประวัติโรงเรียน  ประวัติโรงเรียน  ประวัติโรงเรียน  ประวัติโรงเรียน  ประวัติโรงเรียน

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

" ร่างกาย  อารมณ์ สังคม  สติปัญญา   นำพาคุณธรรม "