การประชุมคณะบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4

ณ โรงเรียนอนุบาลทองขาว

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2557

        การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลทองขาว 
   ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 
     
- ท่านอาจารย์จิระศักดิ์ ทองขาว (ประธานกรรมการ)
     - ท่านอาจารย์วลัยพร ทองขาว (กรรมการ)
     - ท่านอาจารย์บพิตร โสมณวัฒน์ (กรรมการ)
     - ท่านอาจารย์สมนึก บุญปัญญา (กรรมการ)
     - ท่าน ผศ.จำรัส บุดดาพงษ์ (กรรมการ)
     - นางสาวจารุณี ทิพย์มนตรี (กรรมการและเลขานุการ)

  *** คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

การประชุมคณะบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 การประชุมคณะบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 การประชุมคณะบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4
การประชุมคณะบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 การประชุมคณะบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 การประชุมคณะบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4
การประชุมคณะบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 การประชุมคณะบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 การประชุมคณะบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4
การประชุมคณะบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 การประชุมคณะบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 การประชุมคณะบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4
การประชุมคณะบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 การประชุมคณะบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 การประชุมคณะบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4