san
tom

staff

สาระและความรู้

aaaพ่อแม่จ๋า..อย่าทำร้ายหนู

อ่านดู คุณเคยทำแบบนี้กับลูกหรือไม่
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่รัก และเชื่อมั่นในตัวหนูเสมอมา....

แนวการสอนโรงเรียนอนุบาลทองขาว
       1. โรงเรียนอนุบาลทองขาว เน้นการเรียนรู้ด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
       2. โรงเรียนอนุบาลทองขาว เน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด เพื่อให้เด็กรู้จักคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น
       3. โรงเรียนอนุบาลทองขาว เน้นให้เด็กพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้พัฒนาในทุกด้านตามวัยอย่างเหมาะสม
       4. โรงเรียนอนุบาลทองขาว ส่งเสริมให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ เพื่อให้เด็กเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดจินตนาการ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
       5. โรงเรียนอนุบาลทองขาว เน้นให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพของตนเอง โดยคำนึงถึงความสนใจ ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล
       6. โรงเรียนอนุบาลทองขาว ปลูกฝังเรื่องมารยาทไทย วัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามของไทย และเรื่องคุณธรรม จริยธรรมตั้งแต่วัยเด็ก
       7. โรงเรียนอนุบาลทองขาว ฝึกให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนมีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย