san
tom

staff

สาระและความรู้

aaaพ่อแม่จ๋า..อย่าทำร้ายหนู

อ่านดู คุณเคยทำแบบนี้กับลูกหรือไม่
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่รัก และเชื่อมั่นในตัวหนูเสมอมา....

 สารจากผู้บริหาร
    โรงเรียนอนุบาลทองขาว ( THONGKAO KINDERGARTEN SCHOOL ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2555 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 166 หมู่ 10 บ้านบ่อ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีอาจารย์จิระศักดิ์ - อาจารย์วลัยพร ทองขาว เป็นผู้เริ่มดำเนินการ จากความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งที่ต้องการให้มีสถานศึกษาระดับอนุบาลที่ดี มีคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐานกำหนด มีความปลอดภัย และมีเทคโนโลยีในการบริหารงานที่ทันสมัย เพื่อก้าวสู่เวทีประชาคมอาเซียน ในปี 2558 และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้เด็กวัยอนุบาลได้มีโอกาสเข้ามาเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม มีพัฒนาการครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีความสุข อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยเสมือนบ้านหลังที่สอง อาจารย์จิระศักดิ์ ทองขาว
ศบ. กศม. (บริหารการศึกษา)
    โรงเรียนอนุบาลทองขาวได้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบบูรณาการ โดยประยุกต์วิชาการ กิจกรรม และการเล่นเข้าด้วยกันอย่างสมดุล มีห้องเรียนที่สะอาด ปลอดโปร่ง ปลอดภัย โดยมีสัดส่วนครู ต่อนักเรียน 1 : 7-10 ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน มีระเบียบวินัย กล้าคิด กล้าแสดงออก แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ เป็นได้ทั้งผู้นำ ผู้ปฏิบัติ รักการกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้ เข้าใจคนอื่น มีคุณครูที่เก่ง เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ อีกทั้งทางโรงเรียนยังส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษจากครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โรงเรียนเปิดทำการสอนเมื่อเดือน พฤษภาคม 2556 ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการภายใต้การบริหารของ นายจิระศักดิ์ ทองขาว เป็นผู้รับใบอนุญาต นางวลัยพร ทองขาว เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3
    ท่านผู้ปกครองโปรดศึกษารายละเอียดของโรงเรียนอนุบาลทองขาวจากเว็บไซต์นี้ ถ้าตรงกับแนวคิดของท่าน ที่ต้องการหา โรงเรียนอนุบาลที่ดีที่สุด ให้ลูกรัก ท่านผู้ปกครองสามารถเยี่ยมชม ตรวจสอบ และสอบถามรายละเอียดจากโรงเรียนได้ทุกวัน
ปรัชญาของโรงเรียน
"ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา นำพาคุณธรรม"
ด้วยรักและเคารพ

อาจารย์จิระศักดิ์ ทองขาว
ศบ. กศม. (บริหารการศึกษา)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลทองขาว