san
tom

staff

สาระและความรู้

aaaพ่อแม่จ๋า..อย่าทำร้ายหนู

อ่านดู คุณเคยทำแบบนี้กับลูกหรือไม่
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่รัก และเชื่อมั่นในตัวหนูเสมอมา....


 โรงเรียนอนุบาลทองขาว
 คณะผู้บริหาร
 ผู้รับใบอนุณาต

อาจารย์จิระศักดิ์ ทองขาว
การศึกษา
*ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต( M.Ed. ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
*บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต( Mini. MBA ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
*วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต( IE. ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประวัติการทำงาน
    2550-2555 ผู้จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
    2555-2555 ที่ปรึกษาสถานประกอบการ
           1.Big Benz Health Co., Ltd. (Slimcup, GoldenlifeFittyCoffee , Hi Cafe)
                  -Productivity production
           2.Chusin Concrete Co., Ltd.(PerfabHouse , Fence , Tongue & Groove , and Wire Mesh)
                  -Preventive Maintenancefor Concrete
                  -Key Performance Indicator (KPI)
           3.Kangwan Industry Co., Ltd (Dedusting System)
                  -Dust Collector System
           4.World Pigment Industries Co., Ltd.(Masterbatch for Polyolefins ,PVC, Engineering Plastics)
                  - Reduction Logistic
           5.Louisplastic Co., Ltd. (Blow-Molded Packaging Peg-molded plastic)
                  -Preventive Maintenance
                  -Productivity Improvement Productivity
                  -Key Performance Indicator (KPI)
           6.Ta Lee Fu Enterprise Co., Ltd. (Laminate, Garment, Cutting ,Heat)
                  -Production Productivity Improvement
                  -Key Performance Indicator (KPI)
           7.Treat Chemical Co., Ltd. (Reverse Osmisis System Water Filter)
                  -Labor Productivity
           8.Siamnavakam Co., Ltd.(Rubber Compound)
                  -5S
           9.Siam Integration Systems Co., Ltd. (Electronics and Electricity)
                  -Labor Productivity
           10.Unioninta Co., Ltd.(Solar Foil)
                  -Preventive Maintenance
                  -Labor Cost
                  -Key Performance Indicator (KPI)
    2545-2550 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย( Jim Thompson )
    2542-2545 วิศวกรการผลิต บริษัทนันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด

 Certificate

 

 ผู้จัดการอาจารย์จิระศักดิ์ ทองขาว
 ผู้อำนวยการ
การศึกษา
*บริหารธุรกิจบัณฑิต( การบัญชี ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
    2550-2555 ผู้จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
อาจารย์วลัยพร ทองขาว

 

 ที่ปรึกษาโรงเรียน
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยโสธร 

 

ท่านบพิตร โสมณวัฒน์

 

 

 ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร

ท่านสมชาย เธียรสวัสดิ์กิจ
การศึกษา 
*ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) 
ประวัติการทำงาน 
    2540-2549 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค บริษัท ที พี ไอ คอนกรีต จำกัด 
    2524-2539 วิศวกรตรวจโรงงานระดับ 7 หัวหน้าตรวจโรงงาน กองตรวจโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
    2516-2524 อาจารย์ 1 กรมสามัญศึกษา 
ประสบการณ์พิเศษ 
    1.เป็นวิทยากรประจำกรมโรงงานอุตสาหกรรมในหลักสูตร 
      - ความปลอดภัยในโรงงาน 
      - การบำรุงรักษาทวีผล (TPM) 
      - ความปลอดภัยในโรงงาน และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) ในหลักสูตร 
      - Higher Productivity and a better Place to Work 
      - Effective Safety Planning 
      - Potential Development for Operation in Production line 
      - Productive Safety 
      - Fail Safe Technique 
      - Maintenance for Safety 
      - ปฏิบัติการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงโรงงาน 
      สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (ITDI) 
      - การบำรุงรักษาทวีผล (TPM) 
      - การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
    2.อาจารย์พิเศษ 
        : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
        : สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้า(นนท์บุรี) 
        : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(ธนบุรี) 

 

 ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

ท่านสมนึก บุญปัญญา

การศึกษา 
*ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย 
*ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
การรับราชการ 
    - ตำแหน่ง ครูผู้สอน 6 ปี 
    - ตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน 9 ปี 
    - ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ เริ่ม ปี 2527 - 2555 

    - ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

    - ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินภายนอก ของ สมศ.และเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 โรงเรียน
ประสบการณ์ด้านวิชาการการอบรมและวิทยากร 
      - ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้ Understanding By Design จาก Grant Wiggins 
      - ผ่านการอบรมวิทยากรแกนนำ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
      - ผ่านการอบรมผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  
      -เป็นวิทยากรแกนนำเรื่อง การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward Design) ให้กับโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง  
      -เป็นวิทยากรแกนนำเรื่องการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      -เป็นวิทยากรเรื่องการวัด และประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
      -เป็นวิทยากรเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
      -เป็นวิทยากรเรื่องการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน