san
tom

staff

1

1

ระเบียบการของโรงเรียน
ระเบียบการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน
(๑) รับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิง
(๒) อายุอย่างต่ำตั้งแต่ ๑.๖ ปี อย่างสูงไม่เกิน ๖ ปี
(๓) ระดับที่เปิดรับสมัคร
      ๓.๑ ระดับเตรียมอนุบาล (อายุ ๑.๖ – ๓ ปี)
      ๓.๒ ระดับอนุบาล ๑-๓ (อายุ ๓ – ๕ ปี)

 

หลักฐานการสมัคร
(๑) สำเนาสูติบัตร
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๓) หลักฐานการเรียน
(๔) ภาพถ่ายนักเรียนขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๖ รูป
(๕) ภาพถ่ายบิดา มารดา หรือผู้รับส่งนักเรียนขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

 

เวลาเรียน
(๑) เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.
(๒) ทำการสอนตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(๓) พักกลางวันเวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น.
(๔) ภาคเรียนที่ ๑ เตรียมอนุบาลเปิดเรียน วันที่ ๖ พฤษภาคม
                             อนุบาลเปิดเรียน วันที่ ๑๙ พฤษภาคม
       ภาคเรียนที่ ๒ เปิดเรียน วันที่ ๑ พฤศจิกายน

 

วันหยุด
หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์

 

การแต่งกายของนักเรียน
 • ชุดนักเรียนชาย ชุดนักเรียนหญิง

  เตรียมอนุบาล


  อนุบาล 1


  อนุบาล 2


  อนุบาล 3


 • ชุดกิจกรรม
  รองเท้าสีขาว
 • ชุดพละ
  รองเท้าสีขาว
 • ชุดนักเรียนชาย ชุดนักเรียนหญิง

  เตรียมอนุบาล


  อนุบาล 1


  อนุบาล 2


  อนุบาล 3


 • ชุดวัฒนธรรมชาย ชุดวัฒนธรรมหญิง
  รองเท้าสีดำ