san
tom

staff

1

1

พันธกิจ-เป้าหมาย
พันธกิจ
1. จัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการโดยองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม ภาษาและสติปัญญา
2. จัดกิจกรรมหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. จัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์ปฏิบัติจริง
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และเน้นวัฒนธรรมความเป็นไทย
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสุขนิสัยที่ดี
8. จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
9. จัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก

 

เป้าหมาย
1. เด็กทุกคนมีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.

เด็กทุกคนมีคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. เด็กทุกคนมีสุขลักษณะที่ดี
4. เด็กทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีสุขนิสัยที่ดี
5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่อวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. โรงเรียน ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก
8. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
9.  สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
10.  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา