san
tom

staff

1

1

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญา "ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา นำพาคุณธรรม"
คติพจน์ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
คำขวัญ "ภาษาสื่อสาร ประสบการณ์จริง งามยิ่งวัฒนธรรมไทย ใส่ใจคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"
อัตลักษณ์ มีทักษะด้านภาษา และวัฒนธรรมสมวัย
เอกลักษณ์ มุ่งพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสมวัย ผดุงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณี
วิสัยทัศน์
"ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลทองขาว มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ภาษา สติปัญญา นำพาคุณธรรมสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความอบอุ่น"