ชื่อ: นฤนาท   หลักหาญ
Name: Narunad   Lukhan
ชื่อเล่น: นาท
Nickname: Nad
Mobile: +66854484804
Email: oaokm54@gmail.com